Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden webshop Venhorst Fourage V.O.F.

Artikel 1. Definities

1.1  Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “Venhorst” wordt bedoeld de vennootschap onder firma Venhorst Fourage V.O.F., zijnde de vennootschap die de bestelling voor het leveren van zaken en/of verrichten van diensten heeft aanvaard.

1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “koper”, daaronder begrepen “eenieder met wie Venhorst een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie Venhorst aanbieding doet”, wordt bedoeld de natuurlijke persoon (“consument”) of rechtspersoon die bij Venhorst een bestelling doet tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten.

1.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van een “bestelling” wordt verstaan het verzoek van koper aan Venhorst tegen betaling zaken te leveren en/of diensten te verrichten.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen zoals aanbiedingen, offertes, leveranties, te verrichten diensten, overeenkomsten en prestaties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand zijdens Venhorst, waarbij Venhorst betrokken is alsmede op alle opvolgende overeenkomsten waarbij Venhorst betrokken is.

2.2 Door het bezoeken van de webshop van Venhorst, gaat de koper akkoord met deze voorwaarden. Bij de bestelling dienen deze algemene voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.

2.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Venhorst zijn overeengekomen.


Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen gedaan door Venhorst zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Het aanbod op de website, www.venhorst-fourage.nl, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Venhorst spant zich ervoor in ervoor te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Venhorst vermeldt op de website binden Venhorst niet. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Venhorst uitdrukkelijk voorbehouden.

3.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Venhorst de bestelling van de koper per e-mail heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen voor of namens Venhorst gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Bij verschil tussen de – door de koper beoogde – bestelling en de schriftelijke bevestiging van Venhorst is de koper aan de schriftelijke bevestiging van Venhorst gebonden, tenzij de koper binnen 1 dag na datum van de bevestiging Venhorst bericht dat de bevestiging van Venhorst niet in overeenstemming is met de bestelling en de koper bewijst dat zulks voor Venhorst kenbaar was.

3.5 De administratie van Venhorst geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen Venhorst enerzijds en de koper anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

3.6 Venhorst behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. Venhorst zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien Venhorst besluit om een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken, is Venhorst op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de koper te voldoen.

3.7 Venhorst is pas gehouden om aan – de voorbereiding van – haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Venhorst alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Levering van de zaken geschiedt iedere maand op één vaste datum per provincie, zoals vermeld op de website www.venhorst-fourage.nl.

4.2 De leveringstermijn vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Venhorst zijn en de koper ook overigens aan zijn (betalings)verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

4.3 Bestellingen kunnen tot uiterlijk één week voor de eerstgenoemde vaste leveringsdatum, zoals vermeld op de website www.venhorst-fourage.nl, door koper worden gedaan.

4.4 Alle levertijden zijn vrijblijvend en nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Venhorst spant zich ervoor in de aangegeven levertijd zo nauwkeurig mogelijk na te komen. Indien de levering vertraagd is of de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal Venhorst de koper daarvan zo spoedig mogelijk nadat zij daarmee bekend is geworden melding geven. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Venhorst niet in verzuim en geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens Venhorst.

4.5 Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de bestelling op het door koper opgegeven adres ter beschikking van de koper wordt gesteld. Indien de koper in de bestelling een onjuist afleveradres heeft opgegeven en de chauffeur daar ter plekke is, terwijl de bestelling alsnog elders geleverd moet worden, brengen wij €30,- in rekening voor de onkosten voor de extra tijd die nodig is om alsnog op het gewenste afleveradres te leveren. Aflevering geschiedt voor franco huis, tenzij anders is overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat het transport voor rekening van Venhorst is tot aan aflevering op het door de koper opgegeven adres.

4.6 Bij de aflevering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door koper aangegeven gewenste locatie van lossing op het door koper opgegeven adres.

4.7 Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging van de zaken op het door koper opgegeven adres.

4.8 Ingeval de koper de levering die wel aan de gestelde eisen voldoet niet aanvaardt, heeft Venhorst het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en heeft Venhorst recht op vergoeding van de schade van Venhorst die in ieder geval minimaal gelijk is aan de prijs inclusief BTW die de koper aan Venhorst voor het bestelde diende te betalen.

4.9 Het risico van de gekochte zaken gaat op het moment van aflevering over.

4.10 Venhorst is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Herroepingsrecht / recht van retour 

5.1 De koper heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na de aflevering.

5.2 In het geval van een retourzending dient de koper het product te retourneren aan Venhorst, te bereiken op het in artikel 6.7 genoemde adres.

5.3 Retourzenden geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien Venhorst gevraagd wordt het product op te halen, wordt er €40,- aan handelingskosten in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer een product bij aflevering niet aangenomen wordt.

5.4 Indien een product bij aflevering beschadigd of incompleet is geleverd, geschiedt de retourzending voor rekening en risico van Venhorst.

5.5 Het product dient in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde verpakking van Venhorst te worden retourgezonden.

5.6 Een retourgezonden product dat niet voldoet aan de in lid 5 van dit artikel opgenomen voorwaarden, wordt niet geaccepteerd.

5.7 Het door de koper betaalde bedrag voor de geretourneerde bestelling zal bij acceptatie van de retourzending zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen worden terugbetaald aan de koper.

5.8 Bulkbestellingen kunnen niet worden geretourneerd. Van een bulkbestelling is sprake indien de koper zestien of meer zaken ineens afneemt.

Artikel 6. Onderzoeksplicht en reclames

6.1 De koper is gehouden het geleverde onmiddellijk bij of terstond na aflevering te (doen) controleren op zichtbare gebreken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien koper op het moment van aflevering aanwezig is dienen geconstateerde gebreken, tekortkomingen en/of onvolledigheden, duidelijk te worden vermeld op het bij de ontvangst te tekenen (vervoers)document. Indien koper op het moment van aflevering niet aanwezig is dienen geconstateerde gebreken, tekortkomingen en/of onvolledigheden uiterlijk binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Venhorst te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Venhorst in staat is adequaat te reageren.

6.2 Eventuele reclames ten aanzien van uiterlijk niet-waarneembare gebreken dienen door de koper op straffe van verlies van rechten binnen bekwame tijd en in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van reclame ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk en duidelijk omschreven bij Venhorst te worden ingediend. Indien de koper reclameert, moet hij de zaken in onveranderde staat laten en gedurende een door Venhorst aan te geven termijn ter beschikking houden van Venhorst totdat Venhorst de klachten heeft kunnen onderzoeken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt of Venhorst ondanks haar verzoek daartoe niet in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Indien de koper een product in een beschadigde verpakking ontvangt, dient de koper deze verpakking niet te openen en terstond Venhorst hierover in te lichten. Wordt de verpakking desalniettemin geopend, dan ontslaat dit Venhorst van elke aansprakelijkheid (inclusief mogelijke garantieaanspraken) wegens non-conformiteit van de door Venhorst geleverde producten.

6.4 Wanneer de van Venhorst afkomstige producten worden gebruikt voor een doel waarvoor het naar normaal gebruik niet bestemd is, worden de klachten niet in behandeling genomen.

6.5 De betalingsverplichting van de koper worden niet opgeschort door het (tijdig) reclameren door de koper. Daarnaast blijft hij in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

6.6 Ingeval van tijdige en gegronde reclame terzake van een materieel kwaliteitsgebrek zal Venhorst, naar eigen keuze, een vervangend product leveren of een vergoeding van de mindere waarde aan de koper voldoen.

6.7 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Venhorst daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen en onderzoek voor rekening en risico van koper. Indien de klacht door Venhorst gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door Venhorst aan de koper worden vergoed.

6.8 Eventuele klachten van koper naar aanleiding van de door Venhorst geleverde zaken dienen schriftelijk gemeld te worden aan Venhorst, waarna de klacht zal worden afgehandeld binnen een redelijke termijn. Venhorst is te bereiken via:
Venhorst Fourage V.O.F.
Uilenweg 2 B
7078 AN Megchelen
Tel.: 0315 – 377536
e-mail: info@venhorst-fourage.nl

Artikel 7. Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud

7.1 Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de koper overgaan op het tijdstip van levering.

7.2 Venhorst behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Venhorst in het kader van deze overeenkomst ten behoeve van de koper door de koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de koper ook deze vorderingen van Venhorst geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Venhorst tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens Venhorst.

7.3 Indien de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Venhorst tekortschiet of Venhorst goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Venhorst gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling jegens de koper, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de met de koper gesloten overeenkomst. De koper zal Venhorst te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitvoering van onze rechten. Alle kosten in verband met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van de koper.

7.4 Koper is gedurende de tijd dat het geleverde in zijn feitelijke macht is en de eigendom nog niet is overgegaan, verplicht het afgeleverde met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Venhorst te bewaren en te onderhouden.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 Betaling dient te geschieden op de door Venhorst aangegeven wijze en binnen de door Venhorst aangegeven termijn.

8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 10% per maand over het niet betaalde bedrag van de betreffende bestelling, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

8.3 Ongeacht andersluidende wettelijke regelingen komen alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van koper. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door koper verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 500,-.

8.4 Voor de koper die natuurlijk persoon is of daaraan gelijk wordt gesteld en die niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, geldt in uitzondering op het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde dat hij, nadat Venhorst schriftelijk na het verstrijken van de betalingstermijn incasso heeft aangezegd: (i) de wettelijke rente te vermeerderen met 2% over de prijs van de bestelling inclusief BTW verschuldigd is; en (ii) de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is, die worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), met een minimum van € 40,00.

8.5 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Het is de koper niet toegestaan om eigen vorderingen op Venhorst met de door Venhorst in rekening gebrachte bedragen te verrekenen.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Venhorst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Overmacht in deze algemene voorwaarden betreft in ieder geval, maar is niet beperkt tot, elke van de wil van Venhorst onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede (voor zover daaronder niet reeds begrepen) oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, natuurrampen, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting,  uitsluiting, vorstverlet, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van Venhorst of diens leveranciers

9.3 Venhorst heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Venhorst haar verbintenis had moeten nakomen.

9.4 Venhorst heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Venhorst gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.5 Indien Venhorst bij het intreden van de overmacht al of gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens die de koper in het kader van de bestelling aan Venhorst verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit nodig is voor de afhandeling van klachten of service.

Artikel 11. Garanties

11.1 Ingeval van niet deugdelijke levering geldt, met terzijdestelling van alle wettelijke bepalingen, uitsluitend en alleen hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.

11.2 Uitsluitend die gebreken, die het gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijk materiaal of het gevolg zijn van fabricagefouten en die zich voordoen binnen drie maanden na de aflevering zullen kosteloos door Venhorst worden hersteld, vervangen, danwel zal Venhorst, zulks ter keuze van Venhorst, overgaan tot vergoeding van de mindere waarde aan de koper. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco huis afleveren van een nieuwe zaak. De koper kan op dit artikellid slechts een beroep doen zo koper reclameert op een wijze als het in artikel 6 voorgeschreven.

11.3 Indien de aflevering door omstandigheden buiten de macht van Venhorst of op verzoek van de afnemer wordt vertraagd, zullen in dit artikel vorenstaand aangegeven termijnen aanvangen op de dag, waarop de aflevering zou hebben plaatsgevonden, indien de omstandigheden zich niet hadden voorgedaan respectievelijk als bedoeld verzoek niet was gedaan.

11.4 Koper zal Venhorst een redelijke termijn laten voor het leveren van vervangende zaken op grond van artikel 11.2. Weigert de koper zodanige redelijke termijn dan is Venhorst van haar verplichtingen ontheven. Eveneens is Venhorst van haar verplichtingen ontheven, zodra buiten de toestemming van Venhorst door wie dan ook aan het geleverde veranderingen worden aangebracht of bewerkingen worden verricht.

11.5 In geen geval is Venhorst aansprakelijk voor meer dan voldoening van de koopprijs van de betreffende zaak.

11.6 Eventueel door Venhorst te verrichten vervanging vindt plaats bij Venhorst ter plaatse. Transport van het te herstellen of vervangen product van en naar Venhorst is immer voor rekening en risico van koper.

11.7 Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Venhorst gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Venhorst met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Venhorst is niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de koper of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit een met Venhorst aangegane overeenkomst, fout, tekortkoming of verzuim van Venhorst, een door Venhorst gedaan beroep op overmacht of een door Venhorst geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

  • Venhorst ter zake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat. In dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;
  • de koper of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Venhorst.

12.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Venhorst te betalen bedrag terzake van schadevergoeding – inclusief boetes – nooit hoger zal (kunnen) zijn dat het bedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende bestelling waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Venhorst heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat Venhorst nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Venhorst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Venhorst is uitgegaan van door koper verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar was of behoorde te zijn.

12.4 In alle gevallen waarin Venhorst een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

12.5 Het recht van de koper op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

13.1 Venhorst is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten – zonder tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn en onverminderd het recht van Venhorst schadevergoeding van de koper te vorderen – ingeval de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de koper (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de koper door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de koper één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

13.2 In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de koper aan Venhorst verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar, zonder dat Venhorst tot schadevergoeding of garantie gehouden is. De koper verbeurt ten behoeve van Venhorst een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som.

13.3 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de koper, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen naar het oordeel van Venhorst passende zekerheid heeft gesteld. Alle kosten in verband met het stellen van zekerheid zijn voor rekening van de koper.

Artikel 14. Conversie en bepalingen die van kracht blijven

14.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

Artikel 15. Ondergeschikten

15.1 In alle gevallen, waarin Venhorst een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan Venhorst ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van Venhorst werken, daarop beroep doen.

Artikel 16. Geschilbeslechting, toepasselijk recht

16.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen naar de uitsluitende keuze van Venhorst worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

16.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Venhorst en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

bekijk video

Ruwvoerinspiratie voor jou

Ruwvoer is ontzettend veelzijdig. Het is niet voor niets dé basis in het rantsoen van jouw paard. Benieuwd wat ruwvoer allemaal te bieden heeft? Neem dan een kijkje op onze inspiratiepagina. Een pagina boordevol informatie, tips en inspiratie rondom het thema ruwvoer.